-->

علامت های تجاری

حقوق رقابت

علامت های تجاری

نام های تجاری می توانند به میزان قابل ملاحظه ای ارزش یک کسب و کار را افزایش دهند. نام های تجاری تنها نشانه مبدأ نیستند، بلکه برای تبلیغات، ارتباطات و به عنوان یک تضمین استفاده می شوند. این «سرقفلی» کسب و کار است.

ما مسئولیت ثبت علامت های تجاری ملی شما نزد «اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آلمان (DPMA)» و علامت های تجاری اتحادیه اروپای شما نزد «اداره هماهنگ سازی در بازار داخلی (علامت های تجاری و طرح ها) (OAMI)» و علامت های تجاری بین المللی شما نزد «سازمان دارایی های معنوی جهانی (WIPO)» را برعهده می گیریم و در ایجاد یک طبقه بندی تجارت و خدمات مناسب به شما کمک می کنیم. ما در سطح دنیا با دیگر شرکت های حقوقی جهت ثبت علامت های تجاری شما در سایر شرکت ها همکاری می کنیم.

مدیریت پورتفولیوهای بزرگ علامت های تجاری توسط ما طی سالیان دراز سال ها تجربه در ایجاد ساختارهای مناسب و تخصص در پایش موجودی علامت های تجاری شما را در اختیار ما قرار می دهد. به عنوان بخشی از فرآیند پایش، ما درباره طرح هر گونه اعتراض با شما مشورت کرده و از جانب شما دادرسی اعتراض متناسب را مطرح می کنیم.

اگر یکی از علامت های تجاری یا نام های تجاری کسب و کار شما نقض شود، ما دعوی قضایی مدنی را آغاز می کنیم که با یک نامه منع و توقف شروع می شود.

اگر نقض ادامه یابد، ما از جانب شما دادرسی قضایی (قرار موقت، دعوی قضایی مدنی) را با واحدهای مربوطه دادگاه های آلمان که از صلاحیت قضایی برخوردار می باشند، آغاز می کنیم. شما می توانید از سال ها تجربه ما در طرح شکایت در حوزه پرونده های دارایی های معنوی بهره مند شوید.

همچنین هر نوع قرارداد که شما نیاز داشته باشید، به عنوان مثال توافقنامه برای فروش و انتقال علامت های تجاری، قراردادهای تحدید حدود علامت تجاری، قرارداد فروش و اجاره پس از فروش، و غیره، را تنظیم می کنیم.

حقوق رقابت

نام های تجاری می توانند به میزان قابل ملاحظه ای ارزش یک کسب و کار را افزایش دهند. نام های تجاری تنها نشانه مبدأ نیستند، بلکه برای تبلیغات، ارتباطات و به عنوان یک تضمین استفاده می شوند. این «سرقفلی» کسب و کار است.

ما مسئولیت ثبت علامت های تجاری ملی شما نزد «اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آلمان (DPMA)» و علامت های تجاری اتحادیه اروپایی شما نزد «اداره هماهنگ سازی در بازار داخلی (علامت های تجاری و طرح ها) (OAMI)» و علامت های تجاری بین المللی شما نزد «سازمان دارایی های معنوی جهانی (WIPO)» را برعهده می گیریم و در ایجاد یک طبقه بندی تجارت و خدمات مناسب به شما کمک می کنیم. ما در سطح دنیا با دیگر شرکت های حقوقی جهت ثبت علامت های تجاری شما در سایر شرکت ها همکاری می کنیم.

مدیریت پورتفولیوهای بزرگ علامت های تجاری توسط ما طی سالیان دراز و سال ها تجربه در ایجاد ساختارهای مناسب و تخصص در پایش موجودی علامت های تجاری شما را در اختیار ما قرار می دهد. به عنوان بخشی از فرآیند پایش، ما درباره طرح هر گونه اعتراض با شما مشورت کرده و از جانب شما دادرسی اعتراض متناسب را مطرح می کنیم.

اگر یکی از علامت های تجاری یا نام های تجاری کسب و کار شما نقض شود، ما دعوی قضایی مدنی را آغاز می کنیم که با یک نامه منع و توقف شروع می شود.

اگر نقض ادامه یابد، ما از جانب شما دادرسی قضایی (قرار موقت، دعوی قضایی مدنی) را با واحدهای مربوطه دادگاه های آلمان که از صلاحیت قضایی برخوردار می باشند، آغاز می کنیم. شما می توانید از سال ها تجربه ما در طرح شکایت در حوزه پرونده های دارایی های معنوی بهره مند شوید.

ما همچنین هر نوع قرارداد که شما نیاز داشته باشید، به عنوان مثال توافقنامه برای فروش و انتقال علامت های تجاری، قراردادهای تحدید حدود علامت تجاری، قرارداد فروش و اجاره پس از فروش، و غیره، را تنظیم کنیم.

بالا