-->

ادغام ها و تحصیل ها در تمام دنیا

حقوق شرکتی بین المللی

ادغام ها و تحصیل ها در تمام دنیا

ادغام ها و تحصیل ها بخشی از توانمندی های اصلی گروه Germela هستند. ما به کسب و کارهای درگیر در ترکیب های تجاری ملی و بین المللی، فروش و تحصیل مشاوره حقوقی ارائه می کنیم.

حقوق شرکتی بین المللی

پرونده های حقوقی شرکتی که جنبه های بین المللی دارند بسیار رایج هستند. ما در ارائه خدمات حقوقی برای درگیری ها در حقوق شرکتی فرامرزی و در ارائه مشاوره حقوقی در مورد مسائل و موضوعات مربوط به قحقوق مربوطه، انتخاب شکل سازمانی مناسب، قانون رقابت/آنتی تراست، قانون گروه صنعتی و حاکمیت شرکتی (مفاد مدیریت شرکتی) تجربه و تخصص بالایی داریم.

بالا